Obchodné podmienky
v znení platnom a účinnom od 01.01.2018
(ďalej len „Obchodné podmienky“)

 1. Všeobecné ustanovenia
 • Identifikácia predávajúceho:

Obchodné meno: Jaroslav Zágora – ZAJAR

Sídlo:  Považská 916/15, Spišská Nová Ves 05201

Ičo: 48222941

Dič: 1083432460

Bankové spojenie: 365.bank

IBAN: SK0365000000003650021157

BIC: POBNSKBA

 

(ďalej len „predávajúci“)

Kontakt:

Tel.: +421 950 708 608
e-mail: info@najlepsiobchodik.sk

 

 • Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky tovary predávané predávajúcim prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese www.najlepsiobchodik.sk.
 • Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Znenie Obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

 

 1. Objednávka
 • Predávajúci sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá tovar v stave a akosti, ktorú si kupujúci objednal, a to v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, rešpektujúc právne a technické normy a predpisy platné a účinné na území Slovenskej republiky.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená momentom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
 • Objednávka je pre kupujúceho záväzná momentom jej odoslania predávajúcemu, tým nie je dotknuté právo kupujúceho na zrušenie objednávky bez udania dôvodu pred potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

 

 1. Potvrdenie a zrušenie objednávky
 • Potvrdenie objednávky kupujúcemu zašle predávajúci e-mailom a to najneskôr do 24 hodín od odoslania objednávky zo strany kupujúceho. Predávajúci potvrdí objednávku e-mailom, ktorého prílohou bude aj formulár pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.
 • Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu zrušiť objednávku pred jej potvrdením zo strany predávajúceho a to e-mailom, najneskôr však v lehote 24 hodín od uskutočnenia objednávky kupujúcim.
 • Predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku kupujúceho v prípade, ak:
 1. nebudú zo strany kupujúceho riadne vyplnené všetky požadované údaje,
 2. nebude objednaný tovar dlhodobo k dispozícií u predávajúceho, o dlhodobej nedostupnosti tovaru sa predávajúci zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho e-mailom,
 3. kupujúci, ktorý si zvolil spôsob platby – bankový prevod – nezaplatil za ním objednaný tovar v lehote 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.

 

 1. Dodacie podmienky
 • Predávajúci expeduje naskladnený a objednaný tovar v lehote 2 pracovných dní:
 1. odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim, ak bol kupujúcim zvolený spôsob platby – na dobierku,
 2. odo dňa pripísania platby za objednaný tovar v prospech bankového spojenia predávajúceho podľa bodu 1.1. Obchodných podmienok, ak bol kupujúcim zvolený spôsob platby – bankový prevod.
  • Všetok objednaný tovar bude expedovaný zo Slovenskej republiky. Preprava je zabezpečovaná Slovenskou poštou alebo kuriérom . Dodacia doba je maximálne 7 pracovných dní od odoslania tovaru. O expedovaní tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom zo strany predávajúceho.
  • Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou, alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou. Predávajúci nezodpovedá za nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci alebo v prípade, kde objednaný tovar nie je v žiadanej lehote na trhu dostupný.

 

 1. Platobné podmienky
 • Cena tovaru je vždy uvedená v celkovej hodnote pri tom ktorom tovare na webovom sídle predávajúceho. Predávajúci nie je platcom DPH. K cene tovaru sa vždy pripočíta cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia.
 • Tovar je možné uhradiť:
 1. bankovým prevodom v prospech bankového spojenia predávajúceho podľa bodu 1.1. Obchodných podmienok,
 2. s využitím platobnej služby PAYPAL,
 3. na dobierku v hotovosti pri prevzatí tovaru od dopravcu.
  • Pri objednávke nad 60 € (vrátane) je poštovné vždy zadarmo (ďalej len „bezplatné poštovné“), a to na celom území Slovenskej republiky. Bezplatné poštovné sa nevzťahuje na prípad, keď dôjde k čiastočnému zrušeniu objednávky a zostatková hodnota objednávky už nedosahuje hodnotu podľa prvej vety.

 

 1. Ochrana osobných údajov
 • Kupujúci realizáciou objednávky súčasne udeľuje svoj výslovný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu ním poskytnutých osobných údajov a to podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 • Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté kupujúcim pri objednaní nebudú poskytnuté tretím osobám a zo strany predávajúceho budú uchovávané len po dobu nevyhnutnú na uskutočnenie účelu ich poskytnutia.

 

 1. Reklamačný poriadok
 • Lehota na uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo reklamovať ním objednaný tovar v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, v ktorom je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, keď bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia chybného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za nedostatky zaniká.

 • Zásady reklamácie

Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

 • Miesto a spôsob reklamácie

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených a viditeľných vadách informovať predávajúceho (ďalej len „Oznámenie o vadách“). Oznámenie o vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho písomne (e-mailom na info@najlepsiobchodik.sk) bez odkladu kvôli prejavenej vade alebo telefonicky na čísle +421 950 708 608. Oznámenie o vadách musí obsahovať zistené vady – kupujúci musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné Oznámenie o vadách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho jeho doručením na adresu: Považská 916/15, Spišská Nová Ves 05201.

 • Prílohy reklamácie

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry, ktorého vady sú reklamované a tiež sprievodný list s popisom reklamácie (obsahujúc stručný popis vád tovaru).

 • Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

 • Výluka z reklamácie

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. si kupujúci poškodenie tovaru spôsobil sám,
 2. ak kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel,
 3. pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 4. ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním,
 5. ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou,
 6. ak farba materiálu presne nezodpovedá farbe na internete podľa ktorej bol tovar kúpený,
 7. ak presnosť natlačenia vzoru na látke nezodpovedá fotografii, podľa ktorej bol produkt objednaný, keďže každý produkt predávajúceho je originál,
 • Postup predávajúceho po prijatí reklamácie

Po prijatej reklamácií sa kupujúcemu vystaví reklamačný list s uvedením dátumu prijatia reklamácie, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol tovar zakúpený, aký nedostatok sa vyskytol a cena, za akú bol tovar zakúpený. Reklamačný list sa posiela na adresu kupujúcemu e-mailom. Ak kupujúci reklamuje nedostatok tovaru, predávajúci reklamáciu riadne preverí a rozhodne o jej vybavení ihneď po prijatí reklamovaného tovaru, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Predávajúci vybaví reklamáciu maximálne do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 • Práva spotrebiteľa

Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných nedostatkoch, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a načas.

Pri nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.

Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovný výskyt nedostatku po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy
 • Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
 • V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, jeho právo na výmenu tovaru alebo opravu, resp. právo na primeranú zľavu z ceny tovaru zaniká.
 • Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomne alebo e-mailom, a to s uvedením čísla objednávky a dátumom nákupu tovaru. Za týmto účelom môže kupujúci využiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci doručí kupujúcemu ako prílohu potvrdenia objednávky e-mailom.
 • Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný mu doručený tovar odoslať späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru predávajúcim.

 

 1. Alternatívne riešenie sporov
 • Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 • Kupujúci ako spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 9.1. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 • Za účelom alternatívneho riešenie sporov môže kupujúci využiť nasledovnú platformu: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 • Činnosť predávajúceho podlieha dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie, kontakt:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

 • Tieto Obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia Obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky, platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného alebo poštovného uvedenú v katalógu internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný, pokiaľ tieto Obchodné podmienky neustanovujú inak.
 • Všetky zmeny týchto Obchodných podmienok budú prevedené výhradne v písomnej forme a budú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho najneskôr v deň ich vstúpenia do platnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu Obchodných podmienok.
 • Tieto Obchodné podmienky boli vydané predávajúcim a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 4.8.2017.
Back to top of page