Reklamačný poriadok

 1. Lehota na uplatnenie reklamácie

Kupujúci má právo reklamovať ním objednaný tovar v lehote 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci zodpovedá za nedostatky tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci kupujúcim ak na tovare, jeho obale alebo v záručnom liste nie je uvedená záručná doba dlhšia. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, v ktorom je spotrebiteľ povinný po skončení opravy si tovar prevziať a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou tovaru za tovar nový, plynie nová záručná doba odo dňa, keď bol tovar odovzdaný, resp. zaslaný kupujúcemu. Ak nie je reklamácia chybného tovaru uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za nedostatky zaniká.

 1. Zásady reklamácie

Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie a ošetrovanie tovaru v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

 1. Miesto a spôsob reklamácie

Kupujúci je povinný tovar dodaný predávajúcim prehliadnuť bez zbytočného odkladu a o zistených a viditeľných vadách informovať predávajúceho (ďalej len „Oznámenie o vadách“). Oznámenie o vadách musí kupujúci učiniť u predávajúceho písomne, alebo e-mailom na info@najlepsiobchodik.sk bez odkladu kvôli prejavenej vade alebo telefonicky na čísle +421 950 708 608. Oznámenie o vadách musí obsahovať zistené vady – kupujúci musí uviesť o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú. Písomné Oznámenie o vadách uplatňuje kupujúci v mieste sídla predávajúceho jeho doručením na adresu: Považská 15, Spišská Nová Ves 05201.

 1. Prílohy reklamácie

K reklamácii je nutné vo všetkých prípadoch predložiť kópiu faktúry, ktorého vady sú reklamované a tiež reklamačný protokol, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii “Reklamácia tovaru” (obsahujúc stručný popis vád tovaru).

 1. Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti vo všeobecnosti požadované predávajúcim alebo výrobcom popisované alebo očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom v určenom množstve a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pri použití veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa. Predávajúci zodpovedá za nedostatky, ktoré sa vyskytnú na tovare po prevzatí (zakúpení) tovaru v záručnej dobe.

 1. Výluka z reklamácie

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. si kupujúci poškodenie tovaru spôsobil sám,
 2. ak kupujúci pred prevzatím tovaru o nedostatku tovaru vedel,
 3. pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 4. ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru jeho nesprávnym, či nadmerným používaním,
 5. ak tovar bol mechanicky poškodený alebo zničený neodbornou manipuláciou,
 6. ak farba materiálu presne nezodpovedá farbe na internete podľa ktorej bol tovar kúpený,
 7. ak presnosť natlačenia vzoru na látke nezodpovedá fotografii, podľa ktorej bol produkt objednaný, keďže každý produkt predávajúceho je originál,

2. Práva spotrebiteľa

 1. Pri chybách tovaru, ktoré spotrebiteľ v priebehu záručnej doby uplatní, má právo pri odstrániteľných nedostatkoch, aby bola chyba odstránená bezplatne, riadne a načas.
 2. Pri nedostatkoch, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
 3. Ak je chyba odstrániteľná, avšak pre opätovný výskyt nedostatku po oprave nemôže spotrebiteľ vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny tovaru.
 4. Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 2. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, jeho právo na výmenu tovaru alebo opravu, resp. právo na primeranú zľavu z ceny tovaru zaniká.
 3. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy písomne alebo e-mailom, a to s uvedením čísla objednávky a dátumom nákupu tovaru. Za týmto účelom môže kupujúci využiť protokol na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii “Reklamácia tovaru”.
 4. Kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný mu doručený tovar odoslať späť predávajúcemu. Kupujúci je povinný vrátiť v tomto prípade nepoužitý a kompletný tovar v pôvodnom nepoškodenom obale spoločne s priloženým dokladom o kúpe. Náklady súvisiace s vrátením tovaru hradí kupujúci. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku. Pri vrátení tovaru nie je možné akceptovať vrátenie tovaru zásielkou na dobierku. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok sa predávajúci zaväzuje vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet, a to do 14 dní od prevzatia tovaru predávajúcim.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 2. Kupujúci ako spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 a nasl. zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 9.1. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
 3. Za účelom alternatívneho riešenie sporov môže kupujúci využiť nasledovnú platformu: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Comments are closed.